THE WORLD OF JOBGROUP

Whistleblower

THE WORLD OF JOBGROUP

THE WORLD OF JOBGROUP

Visselblåsning

En person som slår larm om oegentligheter i en verksamhet brukar kallas visselblåsare. Enligt lag ska Job Group ha en intern rapporteringskanal dit anställda och andra kan vända sig till och slå larm om oegentligheter i verksamheten, eller visselblåsa som det också kallas.

Visselblåsning

En person som slår larm om oegentligheter i en verksamhet brukar kallas visselblåsare. Enligt lag ska Job Group ha en intern rapporteringskanal dit anställda och andra kan vända sig till och slå larm om oegentligheter i verksamheten, eller visselblåsa som det också kallas.

Visselblåsning

En person som slår larm om oegentligheter i en verksamhet brukar kallas visselblåsare. Enligt lag ska Job Group ha en intern rapporteringskanal dit anställda och andra kan vända sig till och slå larm om oegentligheter i verksamheten, eller visselblåsa som det också kallas.

Intern rapporteringskanal

Missförhållanden av allmänintresse

Visselblåsarlagen gäller när en arbetstagare i ett arbetsrelaterat sammanhang larmar om olika typer av missförhållanden i en arbetsgivares verksamhet. Det kan handla om företeelser som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Missförhållandet ska vara av en sådan art att det finns ett allmänintresse av att missförhållandet blir känt som exempel:


– ekonomisk brottslighet,
– korruption och mutor,
– person i ledningen på Job Group har missbrukat sin ställning,
– stora brister i säkerheten/verksamheten hos Job Group som påverkar
enskildas liv och hälsa respektive miljön i Sverige och världen,
– allvarliga former av diskriminering eller trakasserier etc.

Allt är inte av allmänintresse

Förhållanden som inte omfattas av visselblåsarlagen ska inte rapporteras genom den interna rapporteringskanalen. Hit hör till exempel:

  • konflikter mellan anmälaren och en annan arbetstagare,

  • synpunkter på ledarskap,

  • synpunkter på lönesättning och allmänna missnöjesyttringar.

I de flesta fall når sådana frågor inte upp till kravet på lagens krav på allmänintresse, men det kan ändå vara viktigt för Job Group att få kännedom om situationen via andra rapporteringskanaler.

Fler än anställda omfattas

Visselblåsarlagen omfattar inte bara anställda utan även:

  • Volontärer

  • Praktikanter

  • Personer som annars utför arbete under Job Groups kontroll och ledning
    (till exempel inhyrd personal)

  • Egenföretagare som utför uppdrag åt Job Group

Anmälaren är skyddad mot repressalier

Lagen förbjuder arbetsgivare att vidta repressalier mot den som larmar om missförhållanden. Med repressalier menas till exempel avskedande, uppsägning, omplacering och utebliven löneökning. Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om en anmälare utsätt för repressalier.

Anmälan går till upphandlat företag

Job Group har inhandlat en visselblåsartjänst hos Nordic Whistle som i sin tur samarbetar med Freja Partner för att du ska kunna anmäla anonymt. De säkerställer att Job Group uppfyller lagens krav på bland annat tidsramar och att det sker en rättssäker behandling av ärendet.

Så här gör du en anmälan anonymt

Du går in på länken nedan och följer instruktionerna, välj svenska som språk.

Gör anmälan genom att klicka här


Du kommer att komma in på ett webbformulär, som du ser nedan, där du väljer Rapportera nytt ärende. Därefter kommer du in på en sida där du får beskriva ditt visselblåsarärende.

Tänk på att spara svarskoden efter att du skickat iväg ditt ärende. Denna kod ska du använda när du går in på nytt i ditt ärende och kommunicerar med handläggaren. Har du tappat bort din svarskod får du gå in och rapportera ett nytt ärende. Då kan du hänvisa till ditt gamla ärende och förklara att du tappat bort svarskoden.

Tidsramar

Du ska få svar inom 7 dagar att din anmälan är mottagen. Sedan har handläggaren tre månader på sig att utreda ärendet. Inom tre månader efter att utredningen är klar får du återkoppling om uppföljningsåtgärder.

Falska anmälningar
En anmälare som rapporterar om situationer som hen vet inte har inträffat eller som lämnar uppenbart vilseledande information skyddas inte av visselblåsarlagen. Uppenbart falska eller vilseledande anmälningar kan komma att bli föremål för utredning.


Meddelarfrihet

Utöver det skydd som lagen om skydd för personer som rapporterar missförhållanden ger en anmälare, finns även den så kallade meddelarfriheten. Denna ger tjänstemän och andra som arbetar i stat, kommun och landsting en grundlagsskyddad rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för publicering i tryckt skrift eller i andra media utan att riskera åtal, straff eller skadeståndsskyldighet. Till skydd för uppgiftslämnare finns också regler om efterforskningsförbud och repressalieförbud. Det finns dock även undantag från meddelarfriheten.

Let's Start a Conversation

Collaborating with us offers more than merely acquiring industrial textiles. You tap into over 50 years of expertise and insight, forging a close partnership where we work alongside our customers every step of the way.

Industri-Textil Job

Fritslavägen 31, S-511 57 Kinna

Tel. +46 (0) 320 210 200

Let's Start a Conversation

Collaborating with us offers more than merely acquiring industrial textiles. You tap into over 50 years of expertise and insight, forging a close partnership where we work alongside our customers every step of the way.

Industri-Textil Job

Fritslavägen 31, S-511 57 Kinna

Tel. +46 (0) 320 210 200

Let's Start a Conversation

Collaborating with us offers more than merely acquiring industrial textiles. You tap into over 50 years of expertise and insight, forging a close partnership where we work alongside our customers every step of the way.

Industri-Textil Job

Fritslavägen 31, S-511 57 Kinna

Tel. +46 (0) 320 210 200